Find Posts By Topic

Free meal program for all youth in Seattle Parks this summer

ESPAÑOL 简体中文 TIẾNG VIỆT한국어

In partnership with United Way of King County and the City of Seattle’s Human Services Department, Seattle Parks and Recreation will be offering the FREE Summer Meals program this summer at parks throughout Seattle for youth ages 1-18. Each site will be open from Monday through Friday from July 6 – August 21, and will be offering a limited amount of take-away activity kits for youth to enjoy at home or in the park. Each meal will consist of lunch and a snack, and can either be eaten at home or in the park.

We received a donation of soccer balls from the Sounders Rave Foundation and will be giving out 20 soccer balls at each site on Monday, July 6 to kick off the program! 

Meal Times starting 7/6/20

Starting Wed., July 8: Roxhill Park 10-12

Date TBD: Othello Park 1-4

For additional questions about the Seattle Parks summer playground meals program, please contact Connor Durham at 206-615-0303 or by email at connor.durham@seattle.gov.

For all the free summer meal sites around the entire Puget Sound region, please visit https://www.uwkc.org/free-summer-meals/

El  United Way of King County  (Forma Unida del Condado de King) y el Departamento de Servicios Humanos   de La Ciudad de Seattle,  los Parques y lugares de Recreo, ofrecerán el Programa de Comidas Veraniegas GRATUITAS este verano en los parques de Seattle para los jóvenes cuyas edades están entre 1 y 18 años. Cada sitio estará abierto de Lunes a Viernes desde el día 6 de Julio hasta el día el día 21 de Agosto y ofrecerán una cantidad limitada de equipos de actividades para que los/as jóvenes puedan disfrutar ya sea en casa o el parque en cuestión. Cada comida consistirá en un almuerzo y además un tentempié, y se puede comer en el parque o en su casa.                                                                                                                                

金郡聯合勸募會 (United Way of King County) 和西雅圖市的公眾服務部 (Human Services Department) 以及西雅圖公園和娛樂部 (Seattle Parks and Recreation) 將在這個夏天在西雅圖各地的公園為 1-18 歲的青少年提供免費夏季膳食 (FREE Summer Meals) 計劃。每個地點將於 7 月 6 日至 8 月 21 日的週一至週五開放,且提供限量的外帶活動包,供青少年在家或在公園享受各種樂趣。每份膳食將包括午餐和零食,可以在家用餐,也可以在公園用餐。

United Way of King County (Sự Tiến Bộ Thống Nhất Quận King) và Human Services Department (Sở Dịch Vụ Nhân Sinh) Thành Phố Seattle, Seattle Parks and Recreation (Cơ Quan Công Viên và Giải Trí) sẽ cung cấp chương trình Bữa Ăn Mùa Hè MIỄN PHÍ vào mùa hè này tại các công viên trên khắp Seattle cho thanh thiếu niên từ 1-18 tuổi. Mỗi địa điểm sẽ mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ ngày 6 tháng 7 – ngày 21 tháng 8 và sẽ cung cấp số lượng hạn chế bộ dụng cụ mang về dành cho thanh thiếu niên chơi tại nhà hoặc trong công viên. Mỗi bữa ăn sẽ bao gồm bữa trưa và đồ ăn nhẹ có thể ăn tại nhà hoặc trong công viên.

킹카운티공동모금, 시애틀시 복지부, 시애틀 공원 및 여가 시설부에서는 1~18세 어린이를 위한 무료 여름 식사 프로그램을 시애틀 전역 공원에서 제공할 예정입니다. 각 장소는 7월 6일~8월 21일 월요일부터 금요일까지 열리며, 어린이가 집이나 해당 공원에서 즐길 수 있는 테이크 어웨이 활동 키트도 한정 수량으로 제공할 것입니다. 각 식사에는 점심과 간식이 포함되어 있고, 집이나 해당 공원에서 먹을 수 있습니다.