Find Posts By Topic

Grilling and BBQs in Seattle Parks

See Translated Information Below

Seattle Parks and Recreation allows personal grills in parks, but only with a picnic-site permit.

Apply for a picnic-site permit 

Personal grills must be placed on solid ground (asphalt or concrete), not on (flammable) plywood or on picnic tables, not on grass, and not on sand. Propane tanks must be 5-gallons or smaller. Charcoal, if used, must be removed from the park after use.

You may also use the permanent Seattle Parks-provided grills — they are first come, first served. However, in the event someone shows up with a paid permit, you would need to vacate the spot for the permit holder.

Translated Information

  • Spanish

Asadores y parrillas

El Departamento de Parques y Recreación de Seattle permite el uso de asadores propios en parques, pero únicamente si cuenta con un permiso para la zona de pícnic.

Solicitud del permiso para las zonas de pícnic 

Los asadores propios deben ser colocados en un piso sólido (asfalto o concreto) y no en trozos de madera de varias capas (contrachapada) ni en las mesas de pícnic, el pasto o la arena. Los tanques de propano deben ser de 5 galones o menos. Si usa carbón, se lo tiene que llevar del parque.

También puede utilizar los asadores permanentes que se encuentran en los parques de Seattle; estos no se pueden reservar. Sin embargo, si alguien llega con un permiso pagado, usted tendría que desalojar ese lugar para la persona que cuenta con el permiso.

  • Somali

Duubista iyo BBQS

Xadiiqadaha iyo Madadaalada Seattle waxay ogolaadaan in cunto lagu shiilo gudaha jardiinooyinka, laakiin kaliya ogolaanshaha goobta loo asteeyay cunada

Codso ogolaanshaha goobta-lagu hagaajiyo cuntada 

Solayyada shakhsi ahaaneed waa in la dhigaa dhulka adag (asphalt ama shubka), maaha in la dul saaro (holac) alwaax ama miisaska cuntada, maaha cawska, oo aan la saarin ciid. Taangiyada propane waa inay ahaadaan 5-gaalan ama ka yar. Dhuxusha, haddii la isticmaalo, waa in laga saaraa beerta ka dib isticmaalka.

Waxa kale oo aad isticmaali kartaa shiilan joogto ah oo ay bixiso Xadiiqadaha Seattle – waa marka hore, marka hore la keeno. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay dhacdo in qof uu ku soo baxo ogolaansho lacag ah, waxaad u baahan doontaa inaad ugu baxdo goobta ruqsad haystaha.

  • Vietnamese

Nướng và BBQ

Cơ Quan Công Viên và Giải Trí Seattle (Seattle Parks and Recreation) cho phép sử dụng các lò nướng cá nhân trong công viên, nhưng chỉ khi có giấy phép cho địa điểm dã ngoại (picnic).

Đăng ký giấy phép cho địa điểm dã ngoại 

Các lò nướng cá nhân phải được đặt trên nền cứng (nhựa đường hoặc bê tông), không đặt trên ván ép (dễ cháy) hoặc trên bàn ăn dã ngoại, không đặt trên cỏ và không đặt trên cát. Bình khí propan phải có dung tích 5 gallon hoặc nhỏ hơn. Than, nếu được sử dụng, phải được loại bỏ khỏi công viên sau khi sử dụng.

Quý vị cũng có thể sử dụng lò nướng cố định do Công Viên Seattle cung cấp — ai đến trước được ưu tiên sử dụng trước. Tuy nhiên, trong trường hợp ai đó xuất hiện với giấy phép trả phí, quý vị sẽ cần phải nhường chỗ cho người có giấy phép.

  • Amharic

ጥብስ እና ባርበኪዉ

የሲያትል መናፈሻዎች እና መዝናኛዎች በፓርኮች ውስጥ የግል መጥበሻ ይፈቅዳሉ፣ ነገር ግን በፒክኒክ-ሳይት ፈቃድ ብቻ ነው።

ለሽርሽር ቦታ ፈቃድ ያመልክቱ 

የግል መጥበሻዎች (በሚቀጣጠል) በኮምፖንሳቶ ወይም በሽርሽር ጠረጴዛዎች ላይ ሳይሆን፣ በሳር ላይ ሳይሆን፣ በአሸዋ ላይ ሳይሆን፣ በጠንካራ መሬት ላይ መቀመጥ አለባቸው (አስፋልት ወይም ኮንክሪት)። የፕሮፔን ታንኮች 5-ጋሎን ወይም ከዚያ ያነሱ መሆን አለባቸው። የድንጋይ ከሰል፣ ጥቅም ላይ ከዋለ በኋላ፣ ከፓርኩ ውስጥ መወገድ አለበት።

እንዲሁም ቋሚ በሲያትል ፓርኮች የሚቀርቡትን መጥበሻዎችን መጠቀም ይችላሉ – መጀመሪያ የመጣ፣ መጀመሪያ ይገለገላል በሚለው። ነገር ግን፣ አንድ ሰው የተከፈለበት ፈቃድ ይዞ ከመጣ፣ ፍቃዱን ለያዘ ሰው ቦታውን መልቀቅ ያስፈልግዎታል።

  • Chinese

烤肉

西雅圖公園與娛樂部(Seattle Parks and Recreation)允許個人在擁有野餐場地許可證的情況下在公園烤肉。

申請野餐場地許可證

個人烤架必須放置於穩固的地面上(瀝青或混凝土),不得放置於(易燃的)膠合板或野餐桌上,也不得放置於草地及沙地上。丙烷罐的大小必須等於或小於 5 加侖。如果使用木炭,則必須在結束後清理帶出公園。 您也可以使用西雅圖公園所提供的固定型烤架——這些烤架為先到先得。然而,當付費許可證持有者前來時,您將需要把位置讓給許可證的持有者